Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Tolna megye képes leírás - Megyék, megye.tlap.hu
részletek »

Tolna megye - Megyék, megye.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: megyek.tlap.hu » Tolna megye
Keresés
Találatok száma - 10 db
Illyés Gyula Megyei Könyvtár

Illyés Gyula Megyei Könyvtár

Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 1000 m2-es épülete 1961-ben épült a kor akkori elvárásainak megfelelően. A mára több mint 300 000 dokumentumból álló gyűjtemény négy épületrészben fogadja az érdeklődőket. Célunk és vállalt feladatunk, hogy megyei, országos és nemzetközi összefogással a legpontosabb információkat és a legteljesebb szolgáltatásokat nyújtsuk a hozzánk fordulóknak. Tesszük ezt magyarul és idegen nyelveken...

Tolna megye online

Tolna megye online

Tolna megye online: Tolna megye hírportálja. Az oldal főbb témakörei: webáruházak, bulvár, életforma, szórakozás, autó-motor, technika, ingatlan, linkajánló, fórum, archívum és galériák. A honlapon a legfrissebb hírek olvashatóak.

Tolna megye portál

Tolna megye portál

Tolna megyei cégkereső portál. Az adatbázisban megtalálhatjuk a cégek nevét, elérhetőségeit (pl. név, cím, telefonszám) és tevékenységi köreit. Minden cégről részletes leírás található az adatbázisban.

Megyék, megye magazin hírek
Hálaadó istentisztelet a felújított debreceni Református Nagytemplomban
Hálaadó istentisztelet a felújított... Szent István óta nem épült annyi új templom, illetve nem újult meg annyi templom az országban, mint 1998 és 2002 között, illetve 2010 óta - mondta az emberi erőforrások minisztere a megújult debreceni Református Nagytemplomban tartott hálaadó istentiszteleten vasárnap. Balog Zoltán szerint még nem fordult elő, hogy az Európai Unió támogatott volna egy "Menjetek be kapuin...
Több mint két és fél milliárd jut városfejlesztésre idén Nyíregyházán
Több mint két és fél milliárd jut... Ebben az évben csaknem 2,6 milliárd forintot költ városfejlesztési feladatokra a...
Az értelmileg sérült gyermekek együttnevelése
Az értelmileg sérült gyermekek... Szülői fórum és kézműves délután várja az érdeklődőket május 16-án a...
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Az emberiséget történelme során folyamatosan fenyegették a különböző katasztrófák, veszélyhelyzetek és az olyan erőszakos cselekmények is, mint az ellenségeskedések és a háborúk. Az emberi életre, a környezetre és az anyagi javakra kiható kockázatok kezelésére később kialakultak azok elhárítására, a veszteségek csökkentésére hivatott szervezeti rendszerek és szolgálatok. A Magyar Köztársaságban a katasztrófavédelmi szervezet olyan intézmény, amely a tűz- és baleseteknél, katasztrófahelyzetekben és más, korunkat jellemző veszélyhelyzetekben az állampolgárok és javaik védelme érdekében fellép, és a társadalom legszélesebb körének bevonásával végzi elhivatott feladatát. Magyarországnak történelme során számos környezeti és emberi eredetű katasztrófával kellett megküzdenie, s ezek jelentős veszteségeket, károkat is okoztak. Az azonban tényszerű adat, hogy - legyen az árvíz vagy háború - a veszteségek csökkenthetőek voltak a jól felkészült szervezetek tevékenységével. A magyar katasztrófavédelem ezt a jó felkészültséget örökölte és viszi tovább, amelyben összegződnek a tűzoltóság és a polgári védelem több évtizedes tapasztalatai és gyakorlottságai. A folyamatos fejlesztés egyértelmű követelmény, hiszen a kihívások változása, a kockázati tényezők bonyolultsága ezt követeli meg az állampolgárok azonos szintű védelmének biztosítása érdekében...

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Magyarországon a kereskedelmi és iparkamarák létrehozásáról első ízben az 1850 III.18-án kelt királyi pátens rendelkezett. Az első magyar kamarai törvény 1868-ban jelent meg és 1934-ig volt érvényben. Ez a törvény már kötelező tagsággal kiterjedt a magyar állam minden kereskedőjére, iparosára, kereskedelmi és iparvállalatára. A második világháború után egy kormányrendelet a kereskedelmi és iparkamarákat jogutód nélkül megszüntette, vagyonuk az államkincstárra szállt. Később - még 1948-ban - létrehozták a félállami jellegű Magyar Kereskedelmi Kamarát, amely 1985-től Magyar Gazdasági Kamara néven működött, s az egész magyar gazdaságot átfogó, érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és egyben klasszikus kamarai feladatokat betöltő intézménnyé lett. A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény a magyar közjogi hagyományokat, illetve a modern európai gyakorlatot követve - több mint negyven év után - újból intézményesítette a köztestületi gazdasági kamarákat. A törvény kimondta, hogy a gazdasági kamarák hivatása a gazdaság fejlődésének és szerveződésének előmozdítása, az üzleti forgalom fellendítése, a piaci magatartás tisztességének garantálása, valamint a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekérvényesítésének segítése. A kamarai törvény szerint a kamarák köztestületek voltak, a működésük önkormányzati elven alapult...

Tolna Megyei Mérnöki Kamara

Tolna Megyei Mérnöki Kamara

A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény hatálybalépését követően országosan elsőként alakult meg Szekszárdon a régi vármegyeházán 169 regisztrált taggal, 1996. november 7-én a Tolna Megyei Mérnöki Kamara. Megelőzően már 1991. október 16. óta működött a megyében - az azóta elhunyt Kőrösi Miklós okl. építőmérnök kolléga kezdeményezőkészsége és áldozatos szervező tevékenysége folytán - egyesületi csoport, mint kvázi 'kamara'. Az alakuló taggyűlésen a kamara, mint köztestület elfogadta alapszabályát és megválasztotta tisztségviselőit. A taglétszám folyamatosan növekszik és az új belépéseket, valamint a 'lemorzsolódásokat' is figyelembe véve jelenleg 338 fős. A tagfelvételen, jogosultsági engedélyek rendezésén, névjegyzéki nyilvántartáson túl esetenként szakmai tájékoztatásokra is sor került (adó- és járulékszabályok, tervezői díjszabás, Tolna Megye területfejlesztési koncepciójának és programjának készítése). Tagjaink kiszolgálásában, informálásában minőségi változást hozott az 1999. június 1-én megnyitott - Szekszárd központjában lévő - önálló saját irodánk, mely folyamatos, félnapos ügyfélszolgálatot biztosít. Az irodavásárlás célirányos, takarékos gazdálkodás eredménye...

Tolna Megyei Önkormányzat

Tolna Megyei Önkormányzat

A Dunántúl délkeleti területének 3704 km2-ét kitöltő Tolna megye közel negyedmillió lakosával hazánk legkisebb megyéi közé tartozik. A megye centrális részét a Tolnai-dombság (Völgység, Hegyhát, Szekszárdi-dombság) adja, amely a Dél-Mezőfölddel, Sárközzel, a Kapos-Koppány menti dombvidékkel kiegészülve egy természetes szépségekben gazdag, szemet gyönyörködtető táj képét mutatja. A környezetére igényes ember sok évszázados jelenlétét sugallják a dombtetők erdői, a völgyek gazdag rétjei, a meredek oldalakra felfutó szőlősorok, az enyhébb lejtőkön, domboldalakon, síkokon gazdagon termő szántó. A terület régészeti emlékei az itt élők több ezer éves múltjáról vallanak. A jégkorszak végétől e területen előbb a kelták, majd az őket leigázó rómaiak éltek. A népvándorlás korában a hunok, gótok, gepidák, avarok dúlásait szenvedték el a táj lakói. A honfoglaláskor Árpád népének, a fejedelmi törzsnek szállásterülete lett ez a vidék...

Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára

Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára

A Tolna Megyei Levéltár irodái és raktárai - kisebb megszakításoktól eltekintve - Szekszárd megyeszékhellyé válásától, 1780-tól a vármegyeháza épületében nyertek elhelyezést. 1993-tól a legújabbkori iratok átvétele egy új raktárépületben történik. A levéltár dolgozóinak száma 21. A tárolt 11000 ifm-bôl 5000 a főépület raktáraiban található. A levéltárban őrzött 193 Mohács előtti oklevélből a legrégebbi irat 1238-as keltezésű. Tömegesen iratok csak a török kiűzésétől kerültek levéltári őrizetbe. A vármegyei közgyűlési jegyzőkönyvek és iratok 1696-1849, valamint 1867-1945 között kevés hiánnyal, a megyefőnöki iratok hiánytalanul megtalálhatók. Jelentős törvényszéki, polgári peres, büntető és úrbéri peres iratanyaggal rendelkezik a levéltár. A kiegyezés utáni főispáni anyag hiányos, az alispáni viszont teljesen hiánytalan. A szekszárdi, tamási és völgységi (bonyhádi) főbírói iratok teljességükben, a többi járás hasonló irategyüttese töredékesen áll a kutatók rendelkezésére. Gazdag a községi, adóhivatali, államépítészeti, tanfelügyelőségi, erdő-felügyelőségi, egyleti-egyesületi, iskolai iratanyag, napjainkból pedig a gazdasági szervek irategyüttesei számot tevőek. Kiemelkedő értéket képeznek a Tolna megyei nemesi családok 80 ifm-et meghaladó irategyüttesei (Apponyi, Benyovszky, Perczel, Csapó, Bezerédj stb.)...

Tolna Megyei Sakkszövetség

Tolna Megyei Sakkszövetség

Tolna Megyei Sakkszövetség honlapja: Tolna megyei sakkozók érdekeit képviselő szervezet, amely különös figyelmet fordít az ifjúság sakkoktatásának elősegítésére. A honlapon rengeteg verseny és verseny kírás olvasható.

Hirdetés
Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Az 1990-ben alapított Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány közhasznú alapítvány, független szervezet, amely a Kormány gazdaságfejlesztési stratégiájának, kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó munkaprogramjának programmegvalósító intézményeként tevékenykedik. Az Alapítvány olyan szolgáltató szervezet, amelynek fő feladata a hazai kis- és középvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásain keresztül e társadalom-, illetve gazdaságpolitikai értelemben egyaránt kiemelkedő jelentőségű csoport fejlődésének előmozdítása. A szolgáltatások köre kiterjed mind az induló mikro vállalkozások, mind a gazdasági és piaci megerősödésre képes kis- és középvállal-kozások segítésére.

Tuti menü